Likhetsprincipen

Bostadsrättslagen hänsvisar i 9 kap. 14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). I föreningslagens 7 kap. 16 § stadgas att ”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

I 9kap. 12 § bostadsrättslagen hänvisas till 6 kap föreningslagen. I 6kap. 13 § föreningslagen stadgas att ”styrelsen eller någon annan ställföreträdare får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

Frågan om likarättsprincipen eller likhetsprincipen som den också kallas har i bostadsrättsammanhang prövats i några fall.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bostadsr%C3%A4ttslagen

Lämna ett svar